Indskrivning

Modtagelse af nye Børn og familier

Når barnet starter i børnehaven, er det vigtigt, at det får så blid en start som muligt. Derfor skal en af forældrene være sammen med barnet de første dage i børnehaven. Det er vigtigt, at barnet kun opholder sig i få timer i børnehaven de første dage, indtil det har vænnet sig til de andre børn og de voksne samt de nye omgivelser.

Til nye familier

Vi inviterer til kvartalsvise informationsmøder for kommende forældre og tilbyder for besøge for det enkelte nye barn med forældre.

Du/ I har et vuggestuebarn i Sanna

Vi inviterer kommende børnehavebørns (fra vuggestuen) forældre til et informationsmøde, hvor der bliver informeret om det generelle indkøringsforløb, om børnehavestruktur, rammene, personalet, m.m.

Indkøringsplan Vuggestuen

Generelt forventer vi indkøringsperioden varer ca. en måned. Den første uge møder forældrene op med barnet på følgende måde:

 • Dag 1 og 2: Forældrene møder op med barnet 1 time fra kl. 9,30 og bliver sammen med barnet til kl. 10,30
 • Dag 3 og 4: Forældrene møder op med barnet kl. 9.30 og er sammen med barnet indtil kl. 10. Forældrene går 15-20 min. og henter derefter barnet.
 • Dag 5: Forældrene er sammen med barnet fra kl. 9,30 -10. Herefter går de og henter barnet (efter frokost) kl. 11.
 • Uge 2: dag 1-3 Barnet afleveres kl.9,30 og hentes efter frokost kl. 11.

Fra dag 4 afleveres barnet kl. 9,30 og hentes efter middagslur ca. kl. 13,30-14..
De næste to uger foregår på samme måde.

Vi ringer naturligvis til jer hvis barnet er meget ked af det eller ikke har det godt.

Vi glæder os til et konstruktivt samarbejde med jer forældre og I er altid velkomne til at tage en snak med personalet, hvis der er behov for det.

Overgang fra vuggestue til børnehave

Når barnet bliver to år og ti måneder er det ”på papiret” børnehavebarn.
Allerede ved 2-2 ½ år begynder vuggestuen at målrette den pædagogiske indsats på, at barnet snart skal videre.

Det er vigtigt, at vi skaber en tryg overgang fra vuggestue til børnehave. Børn er forskellige og der vil altid være individuelle behov, som vi skal være opmærksomme på.

De fleste af vuggestuebørnene kender børnehavens voksne og flere af børnehavebørnene, samt de fysiske rammer inden starten. Det giver vuggestuebarnet en tryg og god ramme for at starte i børnehaven.

Herudover laver vi forskellige aldersopdelte aktiviteter på tværs af stuerne, hvor de ældste vuggestuebørn deltager sammen med de mindste børnehavebørn.
For at få skabt den gode tryghed for barnet, vil vi i overgangstiden være ekstra opmærksomme på relations arbejde på tværs af de pågældende stuer.

Procedure:

 • Vuggestuens personale har ansvaret for, at der på p-mødet sættes et punkt på, ift. overgangen til børnehaven. På mødet bliver der taget beslutning om, hvor barnet skal være og hvem fra vuggestuen skal hverdag ned i børnehaven (sommerfuglestuen) og besøge børnehaven i 1-2 timer, og hvem fra børnehaven /sommerfugle står for indkøringen.
 • Derefter aftaler de to ansvarlige personaler, én fra vuggestuen og én fra børnehaven, hvornår et overgangsmøde mellem forældre og institution finder sted og hvordan selve forløbet skal foregå.
 • Vuggestuen udfærdiger en dagsorden til overgangssamtalen med forældrene. Denne skal indeholde:
 • En beskrivelse af barnets nuværende kompetencer (sprogligt, socialt, kognitivt og selvhjulpen-hed).
 • En fortælling om hvordan overgangen kommer til at forgå.
 • Herefter tager børnehaven over og beskriver, hvad det vil sige at gå i børnehave og hvordan man har tænkt sig, at målrette det pædagogiske arbejde efter netop dette barns behov.

Til sidst byder forældrene ind med spørgsmål, overvejelser og eventuelle bekymringer.

Når stuerne indbyrdes har aftalt samtalens indhold, er det vuggestuens personale der fortæller barnets forældre hvilken stue det skal starte på, og hvornår en overgangssamtale tilbydes familien.
Samtidig gør personalet opmærksom på, at der skal forventes en indkøringstid på ca. en uge.
Vi forventer ikke at forældre skal være hos barnet i børnehaven, men at de kan komme hurtigt hvis barnet bliver ked af det. Samtidig forventer vi, at barnet den første uge har relativt korte dage.

Forløbet:

 • Så snart det vides hvilken stue barnet rykkes ind på, målrettes ” besøgene” til børnehaven, og de voksne på den pågældende stue er ekstra opmærksomme på barnet.
 • Børnehaven inviterer barnet til frokost evt. med et andet barn fra vuggestuen.
 • Når sidste dag i vuggestuen oprinder, samles alle på stuen til en ”farvel” samling. Den foregår om formiddagen hvor alle børn er der. Deltager forældrene i samlingen, bedes de tage deres barn med hjem efterfølgende, da vi har erfaring for, at det er forvirrende og svært for barnet når forældrene går.
 • Til samlingen synges de sange barnet ønsker, og til sidst synges ”Farvel og tak” sangen.
 • Herefter går store vuggestuebørn med barnets tøjkasser og overtøj, hen til den nye børnehaveplads.
 • Til sidst sætter alle sig ned og synger barnets selvvalgte sang. Herefter fortsætter dagen sin gang.

Indkøring af børnehavebørn
Generelt forventer vi indkøringsperioden varer ca. 2 uger.
Velkommen til en/og op til to ugers forløb som er med til at sikre en god og tryg start for jeres barn

 • Dag 1: I bedes møde op med jeres barn kl.9.30, hvor den indkøring ansvarlig pædagog tage imod jer. Pædagogen introduceres til børnehaven og resten af personalet. Pædagogen holder en kort informations møde med familien, hvor der bliver afleveret de relevante materialer og producer til forældrene. I bliver ca. 1,5 time
 • Dag 2: I møder op kl.9.30 og bliver taget imod jer og barnet af pædagogen. Efter Ca.10-15 min siger I farvel til jeres barn, som derefter kan vinke fra vinduet. I henter barnet kl.11.30
  Hvis der opstår akut behov, får I et opkald så I kan komme og hente barnet tidligere. Derfor har I mulighed for at opholde jer i personalerum.
 • Dag 3: Fra kl.9.30-11.30. Vi gentager dag 2
 • Dag 4: Fra kl.9.30-13.00. Barnet spiser frokost i børnehaven
 • Dag 5: Fra kl.9.30-14.00. Barnet spiser frokost i børnehaven, kan blandet andet tager en middagslur
 • Uge 2: Justerer vi tiden efter aftalen med den enkle familie

Vi vil i samarbejdet med jer giver barnet den blød, tryg og god start i institutionen, derfor vil vi bede jer om

 • At forbedrede barnet på det der skal ske
 • At tale med barnet om dets oplevelse, og anerkende dets følelse
 • Bedes afleverer og afhenter barnet til tiden
 • Det vil være godt for barnet at have korte dage i institutionen i den første periode efter indkøring, hvis I har mulighed for det.